รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061300627นายปริวัต กระต่ายทอง
2515061300494นายวีรวุฒิ เดชสมบูรณ์รัตน์