รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061300758นางสาววรรณิศา ทำแกว
2525061300733นางสาวนาถยา จันทร์หอม
3525061300683นางสาววรางคณา เจริญรักษา
4525061300725นางสาวอภิญญา ตวงสิทธินันท์
5525061300659นางสาวนุชนลิน มินดำ