รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565061300622นางสาวประกายกาญจ์ เพชรสุวรรณ
2565061300671นางสาวลลิตา เทียนมณี
3565061300739นางสาวสุรินทร สีราคำ
4565061300853นางสาวอรดี อภิสิทธิชัย
5565061300887นายภาณุวัฒน์ จิตรจักร์
6565061300911นางสาวอาริษา พาพลงาม
7565061300937นายพรพัฒน์ ธนาวัฒน์วรกุล
8565061301000นางสาวหทัยกาญจน์ ยอดหวาย
9565061300903นายเสฎฐวุฒิ สายเสน
10565061300952นายรัฐพงศ์ กันยานุชรัตน์