รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575061301363นางสาววาสนา สมีพันธุ์
2575061300084นางสาวณัฐธยาน์ สกลเดชา
3565061300895นางสาวดรันลตา ฉิมพาลี