รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060900863นางสาวธนภรณ์ มีนาค
2525060900970นางสาวขวัญทิวา เนียมจันทร์
3525060900830นางสาวกนกวรรณ เดชเดิม
4525060900160นายธนาพร ปลื้มผล
5525060900210นางสาวณัชชา วิชา
6525060900384นางสาวศศิกานต์ ขำทอง
7525060900467นางสาวนฤมล ผลดก
8525060900129นางสาวสุมิตรา จุลนันท์
9525060900905นางสาวน้ำฝน จังอินทร์
10525060900343นายสราวุธ แซ่จ้อง