รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060901002นางสาวอโรชา แฉ่งละมัย
2525060900665นางสาวสุรินทร์ธร แซ่อื้อ