รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555060900100นางสาวเลอสิรี ทับสินกุลโรจน์
2555060900886นางสาวณัฏฐา ชำนาญกิจวนิช
3555060900878นายอานันท์ อุปจันทร์
4565060901107นายมหวรรณ พันธุมจินดา