รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575060900710นายอนุภาพ นิธิวาเสฏฐกุล
2545060900200นางสาวชัญญา เฉลิมศักดิ์
3565060900448นายประกฤษฎิ์ ไชยเพ็ชร
4565060900935นายอาทิตย์ กุลทอง
5565060900398นายนวพล โรมพันธ์
6565060900190นางสาวพรทิพย์ โพธิ์แก้ว