รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505060892นางสาววรรณา จำปาศรี