รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535050600738นายวรท แป้นทอง