รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะศิลปศาสตร์
การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501028564นางสาวพรสุดา สุขาภิรมย์
249501028861นางสาวสรัญญา วงศ์จันทร์
30448601024343นายสมบัติ แก้วแสน