รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะศิลปศาสตร์
การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010200802นางสาวพัชราภรณ์ อยู่ดีรัมย์
2525010201313นายณพงศ์ นางาม