รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061100356นางสาวอรุณรุ่ง ชัยวังสิงห์
2525061100117นางสาววันวิสา เจิมเจิดพล
3525061100133นางสาววิภาดา เทียมสุวรรณ
4525061100075นายพิชากรณ์ สีปราบ