รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061000788นางสาวสุฑามาศ เปลื้องนาผล
2525061001224นางสาวนิลญา พุกสะ
3525061001331นายสุธัชพงศ์ ลือชาติเมธิกุล
4525061001414นางสาวอุษา วงศ์วัจฉละกุล
5525061000531นางสาววรัญญา ฉัตรัตติกรณ์
6525061001398นางสาวรวินันท์ คงทองดี
7525061000523นางสาววิกัญดา สงสังข์
8525061000234นางสาวสุมาพร บุญมีอมร
9525061001000นายชัชพล ไชยฤกษ์
10525061001307นางสาววลัญช์รัตน์ อ่วมอ้อ
11525061000564นางสาวนวพร กิจสมัคร
12525061001216นางสาวอัญชุลี สงพรมทิพย์
13525061001430นายสุรศักดิ์ ผลดีเยี่ยม
14525061000705นางสาวรินทอง สีเพ็ชร
15525061001299นางสาวฉายสิริ เจียมรัตนสกุล
16525061001109นางสาวธันยาภรณ์ ธรานุวงศ์
17525061001026นางสาวศันสนีย์ พันโท
18525061000598นางสาวเมษวิภา จันทร์นพ