รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575061000072นายจีรศักดิ์ ผดุงวิถี
2575061000643นางสาววีริสา กิจบุญชัย