รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050200441นายพระยา ประกฤติพงศ์
2529050200417นายเฉียว เจิ้น กั่ว
3539050200085นายสหราช ณรงค์อินทร์