รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1599050200519นายธนวัต เลี่ยมสุวรรณ์
2579050200412นายอดิเทพ บัวเงิน