รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506048302นางสาวมณีรัตน์ แก้วยอด
249506048021นายกฤติพล โพนไสว
349506048153นายธีรพันธ์ ฉุนราชา
449506048146นางสาวณัฐนี ศรีแสงแก้ว