รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506038089นางสาวภัคอาพา สังข์สีเหลือบ
2114850601006นางสาวมะลิวรรณ ศิลารัตน์
3114850601012นางสาวเต็มศิริ ปริญญาชัยศักดิ์
4114750601045นางสาวปณิตา พรมต๊ะ