รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะศิลปศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565010500918นางสาววริศรา จันทรา
2565010501106นายอธิป เจริญทินพฤษธิ์