รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะศิลปศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010500438นางสาวกมลพรรณ น่วมศรีนวล
2575010501030นางสาวภาวินี สมใจ
3575010500388นางสาวจิตตราภรณ์ อ่าวสกุล
4575010500180นางสาวนภสร ทองบุญนุ่ม
5575010500792นางสาวพลอย อินทะเสน
6575010500461นางสาวเจนจิรา จันทรกุล
7575010500503นายนภัสรพี นิวงษา
8575010500826นางสาวชฎาธาร อินตะนนท์
9575010500271นายพีรพล ถุงนาค
10575010500669นางสาวสโรชา กำแพงแก้ว
11565010500629นางสาววรรนิศา จินาวัลย์