รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะศิลปศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501054461นางสาวรุ้งนภา อัศววงศ์อารยะ
2094750105204นายวิสุทธิ์ อินทรพิบูลย์