รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505074077นายเฉลิมศักดิ์ ปรัชญาพงศ์พันธุ์
250605070346นางสาวปันณพร เสาวรส