รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575050700435นางสาวปวรวรรณ ค้าผลดี
2565050700352นางสาวช่อทิพย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
3565050700113นางสาวปิยวรรณ มูลสาร
4565050700030นางสาวจิดาภา กรพิทักษ์