รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585050700400นางสาวพรธิดา ศรีถาพร
2555050700288นายภัทธวัชร์ ไตรรัตนาภา
3575050700351นางสาวนิตยา พนมวงค์
4585050700541นายกิตชยากร พิบูลธนภัทร