รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010300652นายอนิรุธต์ มีชัย
250501031210นางสาวภคภรณ์ ชนะสิทธิ์
3515010300140นายไทอิกิ โมมิกิ