รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010300883นางสาวบุษบา วรวิเศษ
2525010300743นางสาวดาวียา วงศ์ยังอยู่