รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010300492นายณัฐวุฒิ ปุญญพัฒนางกูร
2565010301101นายวรุตม์ อาจปรุ
3555010301920นางสาวพฤกษา พุ่มทรง
4565010300293นางสาวจงกล ม่วงเกตุมา
5555010301987นายประสิทธิพร อ่าวสกุล