รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010301381นายบริบูรณ์ ปรีชาธรรมรัช
2575010300870นายอธิวัฒน์ ภิตินันท์ไกรภพ
3575010300276นางสาวพรวดี ภาเจริญสุข
4575010300284นายดุลยฤทธิ์ แย้มอุบล
5575010300797นายณัชพล จันทร์มีชัยกุล
6575010300128นางสาวแก้วใจ อ่อนหนู
7575010300029นายฐากูร ธนเจริญเชาวน์
8555010301953นางสาวนันทนา เสมอพิทักษ์
9565010301119นายวัฒนา พนมสง่าแสง
10565010300236นางสาวณัฐวดี พิทักษ์ไพศาลภากร