รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505108396นายธเนศ ไหมสวัสดิ์
249605104048นายเขมธัช อนุรักษ์
349605104121นายชวนัน ฉัตรอุดมสิริ
449605104139นายดุลยวัต บัวแดง
5094850505217นายธีรชัย วิเศษสุวรรณ์
650605121214นางสาววรรณวิภา คุณโทเงิน