รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
152605127159นายตรีสิทธิ์ เตชะอมรรัตน์
2525051200380นางสาวชนัญชิดา คำลือ
3525051200315นางสาวปนัดดา อวยพร