รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555051200817นายภานุพงศ์ มั่นคง
2555051200890นายพงศกร เกตุภักดีกูล
3555051200049นายคมชลัท ฉัตรวงศ์พันธ์
4576051200276นางสาววาสนา พงษ์แสวง
5555051200874นายประวิทย์ มหาสุวรรณชัย
6576051200391นางสาวนิรมล จ้องใหม่
7576051200029นางสาวกรกนก รุ่งเรือง
8576051210200นางสาวสิรินารถ ไทยศิลป์
9555051200601นายภาณุพงศ์ บินกัดซัน
10555051200825นางสาววราภรณ์ รัตนวิชัย
11566051200442นางสาวสุรีย์มาศ รักพงศ์
12555051200668นายธีรพันธ์ จันทร์ไกรวัล
13576051210291นางสาวสุภชา เทศสวัสดิ์