รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1094850505213นายธนากร อาชวนิตย์
2550505050165นางสาวกิตติยา บุญถึง
3549505050365นางสาวปาริชาติ พิบูลธรรมนนท์