รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050500527นายวีรยุทธ ศศิกนก