รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051200434นายสุรเดช กอเกิดพาณิชย์
2566051200350นายนรินทร์ธร พวงสมบัติ
3566051200475นายอานนท์ อ่อนบุญเอื้อ