รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051210134นายนพพร ทรัพย์ภิรมย์
2565051200873นายชญาภา พงษ์สุทธิโสภา
3565051200865นายพีรยช ใสสกุล
4579050500175นายแดเนียล เอวูอาซี