รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575021000980นายพานิช จีนหลง
2545021000843นายวัฒนา จงขวัญยืน