รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061200108นางสาวสุภาพร นาคทอง
2515061200165นางสาวปิยะนุช เตชะบุตร
3515061200264นายพันเลิศธงไชย สมโภชพรพงศ์
4525061200990นางสาวพรพิมล สวนเดช
5525061200859นางสาวพรวิมล พุดนอ
6525061200776นางสาววริษฐา จิตต์ขวัญ
7525061200933นางสาวพิไลลักษณ์ คนงาม
8525061200792นางสาวศิรินทร หมื่นศรี
9525061200453นางสาวอริษา สิงหาพันธ์
10525061200800นางสาวญาณี ด้วงปั้น