รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสำรวจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545040100939นายวรวิทย์ อักษรณรงค์
2565040101091นายโสภณ อาจรงค์