รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิศวกรรมสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1548072110057นายวสวัตติ์ ทองคำ
2548072110024นางสาวธมนวรรณ มนัสบุญเพิ่มพูล
3548072110081นางสาวอรวรรณ ลือประดิษฐ์