รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิศวกรรมสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555071800109นางสาวนิสารัตน์ เขียวพระอินทร์
2555071800224นางสาวเกศแก้ว เมฆกระจาย