รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448504060279นายณัฏฐพงษ์ สุทธาภาศ
250604061163นายสมเกียรติ ชัยมูล
350604060314นายสุริยัน คงศรีวัง
4516040600293นายวินัย พันธ์แสงสวัสดิ์