รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504060679นายอนุวัฒน์ ทองทิพย์
2516040610425นายประสิทธิ์ แดงโกเมน
3526040600011นายทรงศักดิ์ ยีลีมอ