รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556040610082นายเฉลิมพล กลั่นดาวลอย
2556040610264นายสถาพร มุตตามระ
3546040610224นายสัญชิต ราชสีหา
4556040610058นายจักรกริช เดชพิชัย
5566040600504นายวรพล บัวชัย
6555040201132นายธนกฤษ ชุติภัทรวรากร
7566040601049นายโฆษิต กุลบุตร
8566040601056นายธวัชชัย มันสา
9566040601171นายอภิชาติ ถ้ำแก้ว
10546040610133นายนภา หาญยิ่ง
11546040610265นายจีรายุทธ อ้นโต
12576040600263นายกิตติศักดิ์ คงธนอมร
13566040600181เธ™เธฒเธขวิริยะ พวงจีน
14566040600181นายวิริยะ พวงจีน