รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040201122นายอิศเรศ เจนพิชัย
2575040200462นายจีระศักดิ์ อดกลั้น
3576040601279นายภควัฒน์ ทวีไชย
4555040200662นายวรภาส ทองสุธรรม
5586040600239ว่าที่เรืออากาศตรีไชยนันทน์ แจ่มจันทร์
6576040601154นายนรากร สร้อยสอาด
7546040610141นายนรินทร์ อ่อนแก้ว
8566040600462นายสันติชัย แสงพุ่ม
9556040610371นายชูติพงษ์ คำแปงใจ
10556040610397นายนฤพล ธัญญะพานิช
11556040610207นายบดินทร์ กสิเวช
12555040200225นายทัตเทพ แซ่อึง