รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503150208นายภัทริก ดุรงค์พันธุ์
2515031500348นายศุภทัต สุพรรณชนะบุรี