รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535031500270นายอานันท์ มัดดีน
2557031500100นางสาวเพ็ญพิชชา ก้องเดชดีไพร
3557031500373นายอนุวัฒน์ ตันโต