รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545040300687นายพิธาน พลภักดี
2545040301206นายอาทิตย์ แซ่ลิ่ว
3545040300539นายพงศ์พณิช เลิศสรรพสุข
4555040300488นายชาญยุทธ บุตรราช
5555040300462นายจุมพล ชัยสงคราม
6525040400380นายวงศกร บุญครอง
7556040400286นายวราพงษ์ สุนลี
8565040300578นายชาญกณิศ ไกรพุฒ
9545040301305นายอธิษฐาน จีนจิต
10566040401150นายณัฐกิตติ์ สุวรรณเวียง