รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535071900547นางสาวณัฐปภัสร์ นาคสาทา
2535071900513นางสาวรพีพรรณ ก้านบัว