รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149504080026นางสาวจิราพร ชูรัตน์
250504080313นายปรีชา แก้วพิกุล
349504080323นายสมพร บุญเทพ
450504080230นายธีรยุทธ กิจเจริญ